Aanvullend krediet bodemsanering

13 juni 2016

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om een aanvullend krediet van € 2.125.000,- beschikbaar te stellen. Dit in verband met de uitvoering van de grootschalige bodemsanering op het oude industrieterrein Haven, dat onderdeel is van het project Waterfront. Het oude industriegebied Haven verandert de komende jaren in een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Om een schoon en veilig leef- en woonklimaat te kunnen realiseren, is bodemsanering noodzakelijk.

  • BeauDredge-machine aan het werk

Aanvullende maatregelen

In 2013 heeft de gemeenteraad op basis van het saneringsplan een krediet van € 13.750.000,- beschikbaar gesteld. Door de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden een aantal aanvullende maatregelen genomen, waaronder een gewijzigde werkmethode van de Beaudredge-sanering. Daarom vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 2.125.000,- beschikbaar te stellen voor het afronden van de saneringswerkzaamheden. Naar verwachting worden de grootschalige saneringswerkzaamheden voor het najaar afgerond.

Netto-kosten

Op basis van de raming van de meerkosten mag ervan worden uitgegaan dat de desbetreffende post onvoorzien ad € 600.000,- hiervoor kan worden ingezet. De netto-kosten van de aanvullende uitgaven, die kunnen toegerekend aan de bodemsaneringswerkzaamheden, bedragen dus € 1.525.000,-. Dit is reeds in de grondexploitatie Waterfront verwerkt. Onder aan de streep zorgt dit voor een toename van € 55.000,- op de grondexploitatie Waterfront en blijven de financiële gevolgen beperkt.

Contact met projectbureau Waterfront