Betere parkeerfaciliteiten in Harderwijk

23 september 2016

Het college van B&W heeft de nieuwe parkeernota vastgesteld. Daarmee zet het college in op een toekomstbestendig parkeerbeleid dat bijdraagt aan het versterken van de economische functie van de binnenstad en het reëel ramen van parkeeropbrengsten. Het gaat daarbij met name om de parkeerfaciliteiten in de binnenstad en het Waterfrontgebied.

  • Parkeren in Harderwijk

Het vergroten van de dienstverlening rond parkeren en passende tarieven, die aansluiten bij de omvang van Harderwijk, zijn essentiële onderdelen voor een aantrekkelijke binnenstad. Daarom is vorig jaar gestart met een parkeerproef om de effecten van gratis parkeren in de binnenstad in beeld te brengen. Dit in samenhang met regulier betaald parkeren op overige parkeerterreinen in en om de binnenstad. De aanbevelingen uit de evaluatie van de parkeerproef en overige ontwikkelingen op het gebied van parkeren hebben nu geleid tot het vaststellen van gratis parkeren.

Parkeren binnenstad

De herziening van het beleid betekent onder andere dat wordt vastgehouden aan het 2 uur gratis parkeren Houtwal en Westeinde, herziening van de parkeertarieven, het verlagen van de parkeeroverlast in omliggende woonwijken en aanvullende maatregelen om de dienstverlening te vergroten. Denk hierbij aan de invoering van bel-parkeren, parkeren met betaalpas, kenteken-parkeren en digitaal parkeren, zoals e-tickets. Verder wordt er een parkeerpas ingevoerd en over de uitvoering daarvan wordt overleg gevoerd met de klankbordgroep. Naast het vergroten van het betaalgemak bij parkeren is het van belang dat de bezoeker van de binnenstad op de juiste parkeerlocatie parkeert, daar waar parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Hiervoor wordt het parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) verder uitgebreid.

Parkeren Waterfront

De parkeerbehoefte in het Waterfrontgebied zijn afgestemd op de huidige bezoekersaantallen van het Dolfinarium en de voorlopige invulling aan de voorzijde van het Dolfinariumeiland. Voor de parkeerexploitatie 2016 is de parkeercapaciteit herzien. Dat maakt een strategische keuze mogelijk wat betreft de omvang van de parkeergarage op de Kop van Stadswerven. Hiertoe zijn een drietal parkeervarianten uitgewerkt. Het college van B&W geeft de voorkeur aan variant B, waarbij de omvang van de garage wordt bijgesteld naar 600 parkeerplaatsen en de fundering zodanig wordt ontworpen dat een uitbreiding in de toekomst mogelijk is. Het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage Dolfinariumeiland en de omvang van het overloopterrein aan de andere zijde van de N302 blijven onveranderd. Parkeren op ‘de Stille Wei’ is nu en straks in de nieuwe situatie niet meer aan de orde.

Klankbordgroep Parkeren Binnenstad

De parkeernota is in samenspraak met de klankbordgroep Parkeren Binnenstad tot stand gekomen. In deze klankbordgroep zijn bewoners en ondernemers van de binnenstad vertegenwoordigd. Tenslotte wordt de raad op 6 oktober 2016 tijdens de vergadering van de commissie Ruimte geïnformeerd.

Contact met projectbureau Waterfront