College geeft groen licht voor laatste deel Waterfront

15 februari 2019

Het College van B&W heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor Waterfront fase 3, het laatste te ontwikkelen deelgebied van het Waterfront, bestaande uit de wijken De Stadswerven en De Kades. De verwachting is dat in april 2019 gestart zal worden met het ontwikkelingsgereed maken van de grond. Begin 2021 starten de eerste bouwactiviteiten.

Levendige woonwijk aan het water
Het plan bestaat uit 724 woningen met zowel grondgebonden woningen als appartementengebouwen. Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied De Stadswerven, het gebied tussen de Vissershaven en de Lelyhaven, qua uiterlijk aansluit op het karakter van de binnenstad. De Kades, het gebied tussen de Lelyhaven en de N302, krijgt een meer stedelijk, industrieel karakter.
De relatie met het water is duidelijk zichtbaar in het gebied. Tussen de Lelyhaven en de Vissershaven wordt een doorvaarbare gracht voor kleine vaartuigen aangelegd. In de wijk De Kades komen drie woonblokken die aan alle kanten omgeven worden door water, dat eveneens voor kleine vaartuigen bevaarbaar is.
Er is plek voor kleinschalige horeca, kleinschalige aan huis gebonden bedrijvigheid en een gezondheidscentrum. Om in te spelen op de gewenste levendigheid in het gebied, komt er bij molen De Hoop een plein met commerciële mogelijkheden. Ook komen er ligplaatsen voor historische schepen.

Herijking stedenbouwkundig plan
Nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen, met name op het gebied van duurzaamheid en architectonische kwaliteit, maken het noodzakelijk om het oude stedenbouwkundige plan uit 2010 op een aantal punten te herzien. Het College heeft daarom ingestemd met een herijking van het oorspronkelijke plan waarbij rekening gehouden is met voldoende ‘windvang’ voor molen De Hoop, een betere wijkontsluiting door aanleg van een extra rotonde op de N302 en verdere beperking van geluidsoverlast door de N302.

Klankbordgroep
Het aangepaste stedenbouwkundig plan zal dit jaar worden vertaald naar een nieuw bestemmingsplan. Bij dit proces betrekt de gemeente aanwonenden en andere belanghebbenden via een nieuwe, nog op te richten klankbordgroep.

Aardgasvrije en duurzame wijk
Waterfront fase 3 wordt een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaam wonen. De wijk wordt niet alleen volledig aardgasvrij, maar ook zoveel mogelijk energieneutraal. In samenwerking met de markt wordt hierbij een robuust en slim energiesysteem ontwikkeld dat de woningen van duurzame warmte en elektriciteit gaat voorzien. Woningen worden zo circulair mogelijk gebouwd en de buitenruimte zo ingericht dat biodiversiteit toeneemt en er voor de lange termijn een klimaatadaptieve woonwijk ontstaat.

Van koopwoning naar vrije sector huur
Een van de wijzigingen die de herijking tot gevolg heeft, is dat een deel van de koopwoningen (met een vraagprijs van boven de € 275.000) zullen wijzigen naar 100 woningen in de vrije sector huur (met aandacht voor huurwoningen in het zogenaamde middensegment tot € 850 per maand). Dit wordt ondersteund vanuit de Woonvisie 2017-2022 van de gemeente.

Bodemwerkzaamheden
Voordat gestart kan worden met de bouw, krijgt aannemer Boskalis de opdracht om de grond ontwikkelingsgereed te maken conform de hoge milieuambitie die de gemeente Harderwijk hanteert. Daarbij geldt als uitgangspunt een 2 meter schone leeflaag met als doel dat zowel bouwers als toekomstige bewoners geen contactmomenten zullen hebben met de gesaneerde vervuiling in de bodem die in de vorige eeuw ontstaan is door de Asbestonafabriek.

Informatiemarkt
Op maandag 18 maart organiseert het projectbureau Waterfront een informatiemarkt voor iedereen die belangstelling heeft voor alle ontwikkelingen in het Waterfront. Meer informatie vindt u hier.

Waterfront geeft Harderwijk een nieuw gezicht
Het Waterfront in Harderwijk geniet als prestigieus project van de gemeente Harderwijk inmiddels landelijke bekendheid. Niet alleen voor Harderwijkers, maar ook voor Randstedelingen is Harderwijk een aantrekkelijke plek om te wonen door haar centrale ligging en gunstige prijzen. Met 1.400 woningen dichtbij het water, een nieuwe jachthaven, een gastvrije passantenhaven, een stadsstrand, twee parkeergarages en vele winkel-, horeca- en vrijetijdsvoorzieningen op de vernieuwde boulevard krijgt het centrum van Harderwijk weer een gezicht aan het water.
Met de aanleg van het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven, de succesvolle ingebruikname van de nieuwe passantenhaven, boulevard en het Strandeiland en de eerste bewoners op het Zuidereiland, is inmiddels een groot deel van het project Waterfront tastbaar en zichtbaar geworden. De komende jaren transformeert het Waterfront verder naar een aantrekkelijk verblijf- en woongebied.