• Natuur

Investeren in natuur en milieu

Het Waterfront grenst aan, en ligt gedeeltelijk binnen, het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Om te voorkomen dat het project Waterfront negatieve effecten veroorzaakt op natuur en milieu worden diverse maatregelen genomen. Zo is het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven en wordt het overloopterrein voor toeristisch parkeren omzoomd door een brede groenzone. In het Veluwemeer (Waterfront-Noord) en in het Wolderwijd (Waterfront-Zuid) zijn twee rustgebieden voor watervogels gerealiseerd. Daarnaast vindt natuurontwikkeling plaats in het weidevogelgebied De Mheenlanden in Waterfront-Noord.

Saneren van vervuilde bodem

Ook investeren we flink op het saneren van de bodemverontreiniging in het centrum van Harderwijk. Het verouderde industrieterrein Haven is verdwenen uit het centrum van Harderwijk. De aanwezige bedrijven zijn grotendeels verhuisd naar het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven. Het oude industriegebied is in 2016 en 2017 gesaneerd. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van het gebied met asbest is vervuild als gevolg van de jarenlange vestiging van asbestfabriek Asbestona. Ook zijn op specifieke locaties in mindere mate andere verontreinigingen vastgesteld. Om een veilig woon- en verblijfgebied te creëren was bodemsanering noodzakelijk.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront