Kan de Stadscamping in het Waterfront blijven?

1 november 2019

 

De Stadscamping is de afgelopen jaren een goede invulling geweest voor het tijdelijke braakliggende terrein in het Waterfront. De camping heeft de afgelopen jaren in positieve zin bijgedragen aan de mogelijkheden voor verblijf en overnachting in Harderwijk. Vanwege een aanpassing van de planning heeft de camping ook in 2019 nog een extra volledig seizoen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden op deze tijdelijke locatie. De bekendheid van de camping is gegroeid en daardoor steeds vaker gevonden door toeristen. Lokale evenementen en activiteiten hebben ervoor gezorgd dat ook inwoners van Harderwijk graag naar deze locatie komen.

Maar kan de Stadscamping dan niet langer op deze plek blijven?
De VVD heeft de gemeente recent gevraagd of het mogelijk is dat de Stadscamping nog wat langer op de huidige plek kan blijven. Het antwoord daarop is helaas nee, en hieronder leggen we uit waarom.

Start werkzaamheden fase 3
Vooruitlopend op de aanleg van de woongebieden Stadswerven en De Kades worden vanaf najaar 2019 grootschalige voorbereidende werkzaamheden in het gebied uitgevoerd. Damwanden worden aangebracht en grondverzet- en bodemsaneringswerkzaamheden uitgevoerd. De toekomstige watergangen worden gegraven in het eerste kwartaal van 2020. Het terrein krijgt op hoofdlijnen de vorm van het stedenbouwkundig plan voor fase 3. Het gevolg van deze werkzaamheden is dat een aanmerkelijk deel van de tijdelijke parkeerterreinen niet meer of slechts gedeeltelijk inzetbaar zijn voor het parkeren van de bezoekers en vergunninghouders bewoners Binnenstad/Boulevard en Dolfinarium.

Parkeren
De planning van werkzaamheden in deelgebied Stadswerven is gericht op een zo min mogelijke overlast/hindergevende en efficiënte aanpak. Vanwege de tijdelijke maar belangrijke parkeerfunctie op het gebied Stadswerven zijn de werkzaamheden tot het graven van de gebied-doorsnijdende watergracht en aanvullende bodemsaneringswerken in het eerste kwartaal 2020 gepland. In verband met de start van het toeristen- en evenementenseizoen moet begin april 2020 op de Stadswerven weer voldoende parkeercapaciteit op betrekkelijk korte loopafstand van binnenstad en boulevard beschikbaar zijn. Het parkeeroverloopterrein ligt echter op een dusdanige afstand van de binnenstad, dat er geen draagvlak zal zijn bij bewoners en ondernemers van de binnenstad om daar te parkeren.

Om alle hierboven genoemde redenen is het helaas dus niet mogelijk om de Stadscamping op de huidige locatie in 2020 te handhaven. Als gevolg van eerder genoemde werkzaamheden raakt de camping na 1 januari 2020 ook afgesloten van de nutsvoorzieningen zoals water-, rioolwaterafvoer, elektriciteit- en internetaansluitingen.

Op zoek naar een alternatieve locatie
De gemeente is vanaf medio 2018 in overleg met de Stadscamping over een alternatieve locatie in Harderwijk. Er zijn verschillende mogelijkheden voorgesteld. Zodra de eigenaren van de stadscamping een geschikte locatie op het oog hebben, zullen zij de mogelijkheden met de grondeigenaar moeten verkennen. Daarna is de gemeente vanzelfsprekend bereid een verbindende rol te spelen tussen de stadscamping en eigenaren van mogelijke vestigingslocaties die geen eigendom zijn van de gemeente.

De gemeente hoopt dat de eigenaren van de Stadscamping een passende locatie elders in Harderwijk kunnen vinden voor een doorstart van hun bedrijf en wensen hen veel succes met hun verdere plannen.